PRAVIDLA GRANTOVÉHO PROGRAMU NADAČNÍHO FONDU ŠKODA AUTO


1/

Neznámé příběhy Mladoboleslavska

O grantu

Vyhlašovatelem grantového programu je Nadační fond ŠKODA AUTO se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „Vyhlašovatel“).

Odborným garantem grantového procesu je Bohemian Heritage Fund, nadační fond, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (dále „Odborný garant“).

Na co je možné získat příspěvek?

Cílem grantového programu je zapojit širokou veřejnost do individuálních aktivit, které v krizové situaci podporují lokální sebevědomí. Každý (nejen lidé z Mladé Boleslavi) může přispět do velkého příběhu, který se týká města Mladá Boleslav či celého okresu. Grantový program je určen na ocenění nejzajímavějších „příběhů z nedávné i vzdálené minulosti“, které inicioval touto výzvou.

Obecné podmínky

Datum vyhlášení výzvy: 9. 12. 2020

Ukončení příjmu předmětů či dokumentace: 30. 4. 2021

Maximální výše odměny: 30.000 CZK.

Jednotlivci i organizace mohou přihlásit maximálně 3 příběhy.

Kdo může žádat?

O příspěvek z grantového programu se může ucházet fyzická osoba i organizace bez ohledu na státní příslušnost.

Příklady

 • rodinné příběhy v zapsané formě, jejich případný vizuální či hmotný doprovod
 • fotografie z historie i nedávné doby týkající se života lokality
 • historické a památné předměty, uchovávané či nalezené (starožitnosti, předměty z nedávné minulosti, publikace, kroniky, soukromé sbírky, důležité oblečení, hračky, herbáře, umění, suvenýry, pohlednice atp.), vše spjaté s lokalitou
 • kuriozity související s lokalitou

Sběrem těchto příběhů (ať už ve fyzické nebo digitální formě) vznikne multimediální projekt, který bude zveřejněn jako výstava nebo on-line platforma se zaznamenanou pamětí regionu, s níž se bude dále pracovat.

Projektové žádosti

Příběhy je možné nabízet prostřednictvím Přihlášky dostupné na webových stránkách www.kulturamazelenou.cz odesláním na e-mail: granty@kulturamazelenou.cz.

Příběhy v digitální formě jsou s údaji uvedenými v přihlášce zasílány na stejnou mailovou adresu. Fyzické předměty lze doručit osobně nebo poštou.
Osobně na adresu:
Turistické informační centrum Mladá Boleslav, Železná 107, Mladá Boleslav, v čase pondělí – pátek 8:00 – 17:00 hodin.
Poštou na adresu:
Bohemian Heritage Fund, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, 140 78

Pokud účastník nemá možnost příběhy zaslat či přinést, může se individuálně domluvit prostřednictvím Odborného garanta na telefonním čísle +420 734 335 438.

Výstup

Nejpozději do konce roku 2021 se Vyhlašovatel zavazuje prezentovat sebrané příběhy (artefakty či digitální dokumenty) formou veřejné výstavy v Mladé Boleslavi.

Pokud by to ze závažných epidemiologických důvodů nebylo možné, bude se výstava realizovat virtuálně. Poté budou fyzické předměty vráceny majitelům.

Jaký bude průběh grantového řízení?

 1. Přihlášené příběhy projdou prvotním posouzením ze strany Odborného garanta, který kontroluje formální správnost žádostí.
 2. O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená 7členná grantová komise složená ze zástupců Vyhlašovatele, Odborného garanta a externích hodnotitelů.
 3. Grantová komise posoudí shromážděné příběhy a vybere 3 nejzajímavější, které finančně ohodnotí (30, 20 a 10 tisíc korun).
 4. Dalších až 8 příběhů ohodnotí částkou 5 tisíc korun.

Žadatelé budou po rozhodnutí grantové komise – nejpozději však do 31. 5. 2021 – písemně vyrozuměni o výsledku grantového řízení. S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.

Hodnocení probíhá na základě těchto kritérií:

 • přínos zcela nového příběhu pro region
 • přínos z pohledu muzeální kvality
 • důležitost z pohledu uchování lokální paměti
 • psychologická a emoční stránka příběhu pro jednotlivé obyvatele

Medializace projektu

Nejpozději do konce roku 2021 se Vyhlašovatel zavazuje prezentovat sebrané příběhy (artefakty či digitální dokumenty) formou veřejné výstavy v Mladé Boleslavi. Pokud by to ze závažných epidemiologických důvodů nebylo možné, bude se výstava realizovat virtuálně. Poté budou fyzické předměty vráceny majitelům.

2/

Nové vize pro kulturu

O grantu

Vyhlašovatelem grantového programu je Nadační fond ŠKODA AUTO, se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, 293 01 Mladá Boleslav (dále „Vyhlašovatel“).

Odborným garantem grantového procesu je Bohemian Heritage Fund, nadační fond, Hvězdova 1716/2b, Praha 4 (dále „Odborný garant“).

Na co je možné získat příspěvek?

Cílem grantového programu je podpora projektů, které přinášejí nové vize v oblasti kultury na Mladoboleslavsku. Výzva oslovuje všechny, kteří mají nápady, jak pomoci kultuře nebo jak vytvořit zcela nové modely fungování kulturních projektů a aktivit, jež by zajistily její kontinuitu v krizové situaci a po ní. Výzva chce iniciovat projekty, které novým způsobem nabídnou aktivní kulturní život lokality v době koronavirové krize a po jejím skončení – ať už půjde o nový kus umění různých forem či o způsob, jak kultuře zajistit prostor v nové situaci.

Místo realizace projektů je primárně okres Mladá Boleslav.

Příklady podporovaných projektů

 • nový umělecký projekt vztahující se k lokalitě (divadelní hra, hudební skladba, umělecký objekt, performance, počítačová hra, multimediální projekt atp.)
 • návrh nového modelu fungování kultury (založení místní TV, streamování kulturních projektů, digitální časopis, nový počítačový program atp.)
 • návrhy zcela nových aktivit, které umožní sdílet či inovovat kulturní činnosti i s ohledem na mezigenerační propojení

Kdo může žádat?

O příspěvek z grantového programu může požádat fyzická osoba a organizace registrovaná v ČR.

Obecné podmínky

Datum vyhlášení výzvy: 9. 12. 2020

Ukončení příjmu žádostí: 30. 4. 2021

Doba realizace projektu: není stanovena. Příspěvkem lze financovat náklady vzniklé v období mezi zahájením a ukončením projektu, nejpozději však do 31. 12. 2021.

Maximální výše podpory přihlášeného projektu: není stanovena, grant bude celkem rozdělovat částku 1 100 000 CZK.

Doba realizace a výše požadované podpory bude specifikována žadatelem v předložené projektové žádosti. Od žadatele může být vyžadováno dodatečné podrobné rozpracování projektové žádosti a to zejm. v částech: Harmonogram, Rozpočet a Definované výstupy.

Každý (fyzická osoba či organizace) může přihlásit 1 projekt.

Příspěvek z grantového programu může představovat jediný zdroj financování projektu, spolufinancování projektu z jiných zdrojů je vítané, ale není povinné.

Projektové žádosti

Projektové žádosti je možné podávat prostřednictvím Přihlášky dostupné na webových stránkách www.kulturamazelenou.cz odesláním na e-mail: granty@kulturamazelenou.cz.

Veškeré dokumenty, jež je nutné znát při podávání žádosti či při realizaci projektu, naleznete na webových stránkách www.kulturamazelenou.cz.  

Projektové náklady jsou považovány za oprávněné, pokud splňují všechny níže uvedené podmínky:

 • musí být nezbytné pro realizaci projektu;
 • musí být hospodárné a efektivní ve vztahu k souvisejícím aktivitám a výstupům;
 • musí být zaevidované v účetnictví příjemce;
 • musí být doložitelné příslušnými prvotními a účetními doklady;
 • musí být uhrazeny nejpozději do předložení závěrečného vyúčtování;
 • vznikly v období realizace projektu vyznačeném ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.

Mezi oprávněné náklady nepatří DPH, u které organizaci vzniká dle příslušných právních předpisů možnost na její vrácení.

Z nadačního příspěvku nelze financovat:

 • náklady, které nebyly uhrazeny nejpozději do předložení závěrečné zprávy;
 • náklady vynaložené na vytvoření výstupů, jejichž dosažení a využití v rámci období realizace projektu organizace není schopna prokázat;
 • cestovní náhrady ve výši přesahující minimální limity stanovené příslušnými právními předpisy;
 • kapesné;
 • pokuty, penále, manka a škody;
 • dary, poskytnuté příspěvky;
 • finanční leasing;
 • odpisy dlouhodobého majetku;
 • pořízení zásob;
 • vyskladnění zásob za účelem jejich prodeje;
 • debetní úroky;
 • daně, u kterých je organizace poplatníkem;
 • kursové ztráty;
 • personální náklady zaměstnanců žadatele.

Jaký bude průběh grantového řízení

Žádosti projdou prvotním posouzením ze strany Odborného garanta, který kontroluje formální správnost žádostí a ověřuje pravdivost uvedených informací. Pokud žádost nesplní kritéria formálního posouzení, je žadatel vyzván k provedení nápravy. Výzva k nápravě je zasílána elektronicky na e-mailovou adresu osoby odpovědné za realizaci projektu, uvedenou v projektové žádosti. Není-li náprava zjednána vůbec nebo není-li zjednána ve stanoveném termínu (do 48 hodin od odeslání výzvy k nápravě), je projektová žádost vyřazena z dalšího posuzování a žadatel je o této skutečnosti písemně informován. Žádosti, které splňují formální a věcné požadavky, jsou postoupeny k dalšímu hodnocení.

O udělení grantové podpory rozhoduje předem určená 7členná grantová komise složená ze zástupců Vyhlašovatele, Odborného garanta a externích hodnotitelů.

Grantová komise posoudí jednotlivé žádosti a vybere projekty určené k podpoře. Nákladnost projektu není hodnotícím kritériem. V případě mimořádně přínosného projektu může být rozhodnuto o zvláštním financování mimo grantový program. Finanční příspěvek může být poskytnut v nižší než požadované částce. Na poskytnutí grantového příspěvku není právní nárok. Grantová komise si vyhrazuje právo nerozdělit předem určenou finanční sumu v plné výši, pokud neshledá podané žádosti dostatečně kvalitní, a není povinna žadateli toto rozhodnutí zdůvodňovat.

Hodnocení probíhá na základě těchto kritérií:

A) přínos projektu pro kulturní aktivity regionu

 • je projekt relevantní situaci místa?
 • je určen všem sociálním i věkovým skupinám?
 • má projekt potenciál pro komunikaci v médiích?

B) možnosti realizace

 • je žádost srozumitelná?
 • je rozpočet přiměřený záměru?
 • jsou cíle realistické?

C) odborná kapacita žadatele

Hodnoticí komise může telefonicky kontaktovat žadatele s doplňujícím dotazem týkajícím se projektové žádosti nebo organizace, která projektovou žádost předložila.

Žadatelé budou po rozhodnutí grantové komise – nejpozději však do 30. 6. 2021 – písemně vyrozuměni o výsledku grantového řízení. S úspěšnými žadateli bude následně uzavřena Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku.

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku z prostředků Grantového programu Nadačního fondu Škoda auto obsahuje mj. následující náležitosti:

 • grantovou komisí schválené znění a rozpočet projektu, tj. celkové projektové náklady (rozpočet je závazný, stejně jako obsah projektu, včetně harmonogramu);
 • výši nadačního příspěvku a režim plateb;
 • povinnost budoucího příjemce předkládat Nadaci požadované informace;
 • povinnost budoucího příjemce evidovat všechny účetní případy relevantní pro vyúčtování projektu odděleným způsobem v rámci účetnictví organizace. Tato evidence musí umožňovat jednoznačnou identifikaci deklarovaných nákladů k projektu a také ke zdroji financování. Uvedená povinnost se vztahuje i na účetní jednotky, které účtují v systému jednoduchého účetnictví;
 • způsob hlášení a schvalování změn v obsahové části či v rozpočtu projektu, včetně případného finančního zapojení dalších partnerů / zdrojů;
 • uznatelné náklady;

Součástí smlouvy jsou přílohy: Projekt s rozpočtem ve znění schváleném grantovou komisí (Příloha I) a Pravidla Grantového programu (tento dokument, Příloha II).

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku se zhotovuje ve dvou originálech. Smlouvy podepisuje statutární zástupce organizace nebo osoba zastupující tuto osobu na základě plné moci. Jeden podpis je nutné úředně ověřit (Czech point) a oba podepsané originály zaslat na adresu Vyhlašovatele.

Kontakt

Realizace projektů

Nejpozději do 31. 12. 2021 se příjemce zavazuje předložit Závěrečnou zprávu s vyúčtováním, a to jak elektronicky na e-mail granty@kulturamazelenou.cz tak písemně (zasláním na adresu Vyhlašovatele). Písemná Závěrečná zpráva s vyúčtováním musí být podepsána statutárním zástupcem organizace. Oba formuláře jsou ke stažení na webových stránkách www.kulturamazelenou.cz.

V průběhu čerpání grantu se příjemce zavazuje hlásit veškeré závažné změny ve vztahu k realizaci projektu (tzn. finanční, obsahové, v harmonogramu) na projektový e-mail granty@kulturamazelenou.cz. Příjemce se též zavazuje hlásit změny administrativního typu, například změnu sídla organizace, statutárního zástupce apod., jestliže takové změny nastanou.

Medializace projektu

Příjemce je povinen dodržovat pravidla publicity programu.

Příjemce se zavazuje:

 • poskytnout fotografie projektu, čímž souhlasí s jejich užitím na dobu neurčitou ať už v podobě hmotné či digitalizované (nehmotné) pro účely NF ŠKODA AUTO. V případě potřeby bude součástí materiálu též řádně vyplněný Souhlas se zpracováním fotografie/záznamu všech zobrazených osob. Příjemce při pořízení, šíření fotografie a jakémkoliv jiném nakládání s nimi musí dodržet pravidla na ochranu osobnosti a ochrany osobních údajů stanovená obecnými právní předpisy.
 •  při veřejných akcích a na výstupech z projektu v tištěné nebo elektronické podobě uvádět větu: Podpořeno z Nadačního fondu ŠKODA AUTO, nebo spolufinancování z Nadačního fondu ŠKODA AUTO
 • na veřejných akcích a výstupech projektu uvádět logo Nadačního fondu ŠKODA AUTO a Bohemian Heritage Fund
 • v průběhu realizace projektu, resp. maximálně jeden měsíc po jeho dokončení, doložit v rámci Závěrečné zprávy relevantní fotodokumentaci ve vztahu k realizaci projektu v tiskové kvalitě (300 dpi, min. 1500 x 1500 pixelů).

Často pokládané dotazy

Pro koho je výzva Nové vize pro kulturu určena?

Výzva je určena pro umělce, kulturní instituce, tělesa či skupiny, promotéry a organizátory akcí, ale i zájmové skupiny či spolky. Jednoduše řečeno pro kreativní osobnosti. Klíčovým požadavkem je přijít s kulturním projektem či vizí, které se odehrají na Mladoboleslavsku, jakmile to bude možné v souladu s planými nařízeními vlády s ohledem na pandemii COVID-19.

Jaké projekty mohu přihlašovat?

Hledáme projekty, které novým způsobem nabídnou aktivní kulturní život lokality v době neplánované izolace a po ní. Nezáleží, zda půjde o nový kus umění jakékoliv formy (divadelní hra, hudební skladba, umělecká instalace, film nebo třeba počítačová hra) či o způsob, jak kultuře zajistit prostor i v době neplánované izolace a také po jejím skončení (založení místní kulturní televizní stanice či podcastu, streamování kulturních i vzdělávacích projektů, digitální kulturní časopis Mladoboleslavska apod.). Fantazii se meze nekladou, chceme, aby vznikl zcela nový projekt, který skutečně svede lidi dohromady a vytvoří unikátní kulturní obsah navázaný specificky na region Mladoboleslavska.

Kolik mohu získat peněz?

Grantová výzva Nové vize pro kulturu bude rozdělovat dohromady 1,1 mil. Kč. Není stanoven počet projektů, které odmění. Hledáme inovativnost, chuť hledat věci jinak a kreativně.

Jaká je maximální výše podpory přihlášeného projektu?

Maximální výše není stanovena, teoreticky tak může vítězný projekt získat až 1,1 mil. Kč.

Potřebuji mít část prostředků zajištěnou z vlastních, resp. jiných zdrojů?

Ne, není nutné mít další či vlastní finanční prostředky.

Bude hrát míra spoluúčasti při rozhodování o projektech roli?

Ne, míra spoluúčasti nehraje roli. Projekty jsou posuzovány zejména dle umělecké kvality, přínosu pro region, možností realizace a odborné kapacity žadatele. Pří celkovém hodnocení bude ke spolufinancování přihlédnuto.

Je možnost žádost podat pro více subjektů společnou (společný projekt několika subjektů….)?

Ano, množství subjektů není omezeno, žadatelem však musí být jen jeden z nich, ostatní jsou v žádosti uvedeny jako spolupracující subjekty.

Kdo o grantech rozhoduje?

Žádosti posoudí a nejlepší projekty vybere odborná porota složená ze zástupců organizátorů (tedy Nadační fond ŠKODA AUTO a nadační fond Bohemian Heritage Fund), zástupců kulturní sféry a mladoboleslavského regionu.

Jak budou vítězné projekty vybrány?

Projekty jsou posuzovány odbornou porotou zejména dle umělecké kvality, přínosu pro region, možností realizace a odborné kapacity žadatele.